Om KOMKAR

KOMKAR-DK er en kurdisk kulturforening, der blev stiftet i 1986, og som siden har arbejdet og stadig arbejder for kurdiske indvandrere og flygtninges rettigheder  i Danmark, for en fredelig og ligeberettiget sameksistens med danskere og andre befolkningsgrupper, for integreringen af kurdere i det danske samfund og for humanitet og mellemfolkeligt forståelse på grundlag af  grundlæggende menneskerettigheder.

KOMKAR har igennem årene holdt temauger og debataftener om integration i Danmark, hvor forskellige emner har været diskutteret med forskellige eksperter inden for området. Desuden har foreningen holdt demonstrationer, deltaget i Internationale Dage, 1. Maj, holdt store kulturelle fester, seminarer og konferencer, hvor forskellige danske politikere har medvirket, og hvor kurdernes problemer i Danmark og i hjemlandet har været diskuteret. Disse aktiviteter fortsætter vi med også fremover.

 KOMKAR har samarbejdet og samarbejder stadig med forskellige organisationer og er medlem af Konføderationen af Kurdiske Foreninger i Europa, KOMKAR.eu, samt medlem af Sammenslutningen af Kurdiske Foreninger i Danmark, SKFD. KOMKAR’s medlemmer stammer hovedsageligt fra Kurdistan i Tyrkiet, men har også en del medlemmer fra andre dele af Kurdistan. KOMKAR’s døre er åben for alle, ligesom alle kan være medlemmer, uanset religiøs, etnisk og kulturel baggrund, eller tilhørsforhold og politisk anskuelse. Det eneste krav for at kunne blive medlem af KOMKAR, er, at man overholder spillereglerne for det grundlæggende demokrati og menneskerettighederne.          

KOMKAR er en landsdækkende kulturforening og har hjemadresse i Københavns Kommune.

 

VEDTÆGTER FOR KOMKAR-DK

 

§ 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED:

§ 1.1. Foreningens navn er ”Foreningen af Arbejdere fra Kurdistan i DK” (KOMKAR-DK).

§ 1.2. Foreningen er landsdækkende og har hjemsted i Københavns Kommune. Den kan danne lokalforeninger rundt om i landet, når det bliver besluttet på generalforsamlingen. 

§ 1.3. Foreningen er medlem af KOMKAR-EU (kurdisk paraplyorganisation af kurdiske foreninger I Europa) og Sammenslutningen af Kurdiske Foreninger i Danmark (SKFD) og kan melde sig ind i andre relevante organisationer

 

§ 2. FORENINGENS FORMÅL:

        Foreningen har til formål:
  
§ 2.1. At arbejde for en gensidig integration mellem herboende kurdere og den danske befolkning           for derigennem at skabe en større tolerance og forståelse.           

§ 2.2. At samarbejde med relevante foreninger, organisationer og institutioner såvel i  Danmark             som internationalt.

§ 2.3. At arbejde for gensidig oplysning om kurdiske og danske kulturelle værdier.

§ 2.4. At arbejde for at styrke kurderes mulighed for positiv og aktiv deltagelse i det danske                   samfund.

§ 2.5. At arbejde for at forebygge fordomme, racisme og enhver form for diskrimination i                       samfundet.

§ 2.6. At samarbejde med bl.a. danske og dansk-kurdiske venskabsforeninger, der har lignende             formål som KOMKAR-DK. 

§ 2.7. At arbejde for medlemmernes interesser og hjælpe med at løse deres daglige problemer i             samfundet.

§ 2.8. At arbejde for og støtte kurdernes rettigheder i hjemlandet.

 

§ 3. FORMÅLETS FREMME:

          Foreningens formål søges opnået bl.a. gennem følgende aktiviteter:

§ 3.1. Fælles arrangementer for kurdere og danskere i form af foredrag, filmvisning, kulturelle                 udstillinger, debataftener, kulturelle arrangementer, fester m.v.

§ 3.2. Arrangere konferencer, seminarer, panelmøder samt udgivelse af skriftligt materiale, samt             lave undersøgelser, rapporter og analyser.           

§ 3.3. Efter medlemmernes ønsker at arrangere kulturelle, kunstneriske og sportslige aktiviteter             for såvel børn som voksne i form af bl.a. folkedans, undervisning i musikinstrumenter og               korsang m.m.          

§ 3.4. Tilbyde undervisning i kurdisk og dansk, samt andre kurser bl.a. i EDB og internet på                   brugerniveau.           

§ 3.5. Ajourføring af foreningens hjemmeside og udgivelse af et medlemsblad.

§ 3.6. At igangsætte og støtte projekter, der søger foreningens formål opfyldt.

§ 3.7. At være synlig og tage del i samfundsdebatten, når den omhandler kurdernes forhold i                 Danmark og i hjemlandet.         

§ 3.8. Foreningen vil blive finansieret via medlemskontingenter og bidrag, fonde og legater,

          offentlige midler og overskud fra foreningens aktiviteter. 

 

§ 4. MEDLEMSBETINGELSER:

§ 4.1. Foreningen er åben for alle, der anerkender foreningens formål og medlemsbetingelser.                Medlemskabet træder i kraft, når årskontingentet er indbetalt. Medlemskontingentet og de             gældende betalingsbetingelser fastsættes på generalforsamlingen.

§ 4.2. Overtrædelse af medlemsbetingelser finder sted, når et medlem ikke har indbetalt                         årskontingent i henhold til de på generalforsamlingen fastlagte betalingsbetingelser eller                 hvis et medlem modarbejder foreningens vedtægter. Vælger bestyrelsen at udelukke et                 medlem, kan bestyrelsens afgørelse sættes til afstemning på den førstkommende                         generalforsamling. Udelukkelse af et medlem kræver mindst 2/3 af bestyrelsen.

 

§ 5. GENERALFORSAMLING:

§ 5.1. Den ordinære generalforsamling er foreningens øverste myndighed, og afholdes hvert år i             januar måned. 

§ 5.2. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen, som sender indkaldelse til                         medlemmerne med mindst 4 ugers varsel. Indkomne forslag skal skriftligt være                            bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 5.3. Generalforsamlingens beslutninger træffes med almindelig flertal blandt de fremmødte                   stemmeberettigede medlemmer. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 af de afgivne                       stemmer. Hemmelig afstemning skal finde sted, hvis bare ét af de tilstedeværende                       medlemmer ønsker det. Valg til bestyrelsen foregår altid ved hemmelig afstemning. 

§ 5.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter

         1. Valg af dirigent.
         2. Valg af referent.
         3. Fremlæggelse & godkendelse af formandsberetning.

         4. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab.

         5. Behandling af indkomne forslag.

         6. Fastlæggelse af årskontingent.
         7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
         8. Valg af revisor
         9. Evt.

§ 5.5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller kan over for bestyrelsen           bægeres indkaldt med angivelse af motiveret dagsorden, hvis mindst 1/10 af foreningens             medlemmer ønsker det. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger           efter den skriftlige begæring. 

 

§ 6. BESTYRELSEN:

§ 6.1. Foreningens bestyrelse vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Den er efter                 generalforsamlingen foreningens øverste organ og er foreningens daglige ledelse. 

§ 6.2. Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. 

§ 6.3. Bestyrelsen konstituerer sig på det første møde med formand, næstformand og kasserer             og fastsætter selv sin forretningsorden. 

§ 6.4. Bestyrelsen indkaldes og ledes af formanden, i dennes fravær af næstformanden, og der               afholdes ca. 12 møder om året. 

§ 6.5. Hvis et bestyrelsesmedlem uden grund ikke deltager i 3 møder på hinanden følgende                     møder, indtræder suppleanten i bestyrelsen. Suppleanterne kan deltage i                                     bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret.

§ 6.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er tilstede.           

§ 6.7. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver, såfremt der skulle være                 behov for det. 

§ 6.8. Kassereren er ansvarlig for indkrævning af medlemskontingentet fra medlemmerne i                     henhold til de gældende betalingsbetingelser. Ligeledes skal kassereren modtage og betale             regninger, føre regnskab og sørge for foreningens medlemsliste.  

§ 6.9. Intet bestyrelsesmedlem kan gøres personlig ansvarlig for lovligt udførte dispositioner                   under udøvelse af foreningens interesser.

 

§ 7. REGNSKAB:

§ 7.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

§ 7.2. Årsregnskabet udarbejdes af kassereren og de på generalforsamlingen valgte revisorer og             forelægges generalforsamlingen til godkendelse i revideret stand.                      

§ 7.3. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 8. TEGNINSRET OG FORPLIGTELSER:

§ 8.1. Foreningens formue kan kun bruges til aktiviteter indenfor foreningens formål (se § 2).

§ 8.2. Formanden og kassereren har i fællesskab tegningsretten over foreningens økonomiske               midler. I formandens fravær har næstformanden og kassereren tegningsretten i fællesskab.           Ved økonomiske dispositioner under kr. 6000 kan kassereren dog have tegningsretten                 alene. 

 

§ 9. FORENINGENS OPLØSNING:

§ 9.1. Opløsning af foreningen kan kun ske på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger,                 hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede stemmer for en opløsning. Ved foreningens                   opløsning, går foreningens formue til de foreninger, der har samme formål som vores                   forenings. 

Vedtaget på foreningens 15. generalforsamling, lørdag den 17. marts 2002.